Van beleid naar praktijk

Naar aanleiding van de ouderpanelgesprekken die we in 2019 hebben georganiseerd zijn er een aantal communicatiepunten geformuleerd die we middels deze rubriek in onze nieuwsbrieven aan de orde zullen stellen. Hieronder staan de uitwerkingen die we inmiddels hebben gemaakt van deze communicatiepunten handig op een rijtje (1.4-1.5-1.6 worden gedurende het schooljaar 2021-2022 geplaatst in de nieuwsbrief):

1.1.   3+ arrangement dat wij onze oudste peuters aanbieden om alvast te kunnen wennen aan de basisschool. Van dit arrangement zijn nog niet alle ouders op de hoogte.

1.2.   De ontwikkelingsgerichte werkwijze vanuit de onderbouwgroepen hebben wij deels doorgetrokken naar groep 3. Door middel van ‘Spel in hoeken’ gekoppeld aan een thema wordt er ook in groep 3 nog steeds op verschillende momenten geleerd. Dit is niet voor alle ouders duidelijk blijkt uit de panelgesprekken. De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt met bovenstaande werkwijze geleidelijker en beter.

1.3.   De zorg binnen ons IKC. Hoe is die georganiseerd/geregeld. Wat is een IB-er en wat doet zij op school? Enz.

1.4.   Het pestprotocol is niet voor elke ouder bekend/duidelijk. Hierin kan een combinatie gemaakt worden met het bestaande veiligheidsbeleid.

1.5.   Overdrachten; hoe ziet een overdracht eruit, wat bespreken we tijdens zo’n overdracht.

1.6.    De diverse citotoetsen en scores die gehanteerd worden binnen ons IKC

1.1

Van beleid naar praktijk: Het 3+ arrangement

Deze keer kunt u lezen over het 3+ arrangement wat we voor onze jongste kinderen ontwikkeld hebben, om de aansluiting van peutergroep naar basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

 3+ arrangement
Het 3+ arrangement wordt georganiseerd op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
De kinderen die gedurende deze middagen in de peutergroep zijn én 3 jaar of ouder (en daaraan toe zijn), gaan kennismaken binnen de basisschool. Zij komen van 13:15 tot 13:45 werken en spelen in een kleutergroep.

De peuters kiezen iets waar de kleuters op dat moment ook mee aan het spelen zijn in de klas.

Zo maken zij al kennis met hoe het gaat in een groep. Tijdens dit moment kunnen er juist ook kleuters kiezen (via het kies en planbord) voor een speelactiviteit in de peu-tergroep. Een mooie manier om uit te wisselen dus!

1.2

 Van beleid naar praktijk: ‘Spel in de hoeken peuters t/m 3’

In de peutergroep en kleutergroepen wordt gewerkt volgens het concept basis-ontwikkeling. Bij basisontwikkeling staat de ontwikkeling van het kind centraal. De rol van de leerkracht is hierbij het goed observeren van de kinderen en op basis van deze observaties activiteiten aan te bieden. Het doel van de leerkracht is het kind een stapje verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling. Wij noemen dat in vaktermen ook wel ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ stimuleren. Dat werkt in de praktijk als volgt.

Binnen ons IKC werken de peutergroep, groep 1/2 en groep 3 over hetzelfde thema. In de groepen 1/2 werken wij met hoeken op het leerplein.

Tijdens de werkles kunnen de kinderen uit de kleutergroep in deze hoeken spelen.

De hoeken worden door de leerkrachten bedacht aan de hand van een thema,

hier worden bijbehorende doelen aan gekoppeld. Groep 3 werkt ook over dit thema in de middag. Wij gaan dan ook spelen en werken op het leerplein. Zo kunnen de kinderen het geleerde van de ochtend nog doortrekken in het spel. Dat houdt in dat wij bijvoorbeeld bij een winkel met gepast geld betalen, een verlanglijstje schrijven met woorden, een bouwwerk maken n.a.v. een platte-grond. De kinderen leren op deze manier nog steeds door spel.

1.3
Van beleid naar praktijk: De IB-ers van ons IKC
Op IKC De Brug lopen 2 Intern Begeleiders rond. Wie zijn ze en wat doen ze?

Wij zijn Hanna Christen en Marcia van Looijengoed en sinds 2 jaar de Intern Begeleiders op school. Hanna is de Intern Begeleider van de onderbouw (peuters t/m groep 4) en Marcia van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Samen zijn wij verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning en samen met de directie voor de onderwijskwaliteit. Onze school wil zo passend mogelijk onderwijs bieden aan onze leerlingen. Wij ondersteunen leerkrachten bij allerlei hulpvragen rondom leerlingondersteuning en lesgeven. Coachen en coördineren, daar zijn we vooral mee bezig. We voeren veel gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten. Om goede ondersteuning te bieden, zijn we ook regelmatig in de klassen te vinden. Daar kijken wij naar het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten en observeren we individuele leerlingen. Daarnaast spreken we elk halfjaar met de leerkracht over de groep en de leerlingen in een groepsbespreking.

Het gebeurt ook geregeld dat we kortdurend met een individueel kind werken, zo krijgen we een beter beeld van de onderwijsbehoefte van deze leerling en helpen we dit te vertalen naar het dagelijks handelen in de klas. Dit kan gaan om een cognitieve hulpvraag, maar vaker nog om een vraag op sociaal emotioneel gebied of over de werkaanpak.

Het kan ook zo zijn dat er een advies komt om een orthopedagoog mee te laten kijken of extern onderzoek te laten uitvoeren. We overleggen altijd eerst met ouders en vragen altijd toestemming voordat we deze stap zetten.

Om goed zicht te houden op de kwaliteit van ons onderwijs worden er observaties gedaan en toetsen afgenomen. Wij, als IB-ers, houden hierbij het zicht op de resultaten van de school en de afzonderlijke groepen. Samen met de leerkrachten maken we eerst een analyse en daarna maken we plannen om een leerling of groep extra te ondersteunen, wanneer dit nodig is. Elke groep werkt met een zorgrooster waarin precies staat welke groepjes of leerlingen extra ondersteuning krijgen en op welk moment. Die extra hulp wordt geboden door de leerkracht of de onderwijsassistent.

Ook kan het zijn dat we een bepaald vakgebied of onderwerp in de hele school willen ontwikkelen. We halen dan kennis en kunde de school in om onszelf verder te ontwikkelen, bv via een collega met bepaalde expertise, via vakliteratuur of via trainers.

Zoals u leest een heel afwisselende taak binnen de school die wij met veel plezier doen!

hannamarcia

1.4: 
Van beleid naar praktijk: Het sociaal veiligheidsbeleid/pestprotocol van ons IKC

Deze keer behandelen we het thema sociale veiligheid. Destijds bleek dat bijvoorbeeld het beleid rondom grensoverschrijdend gedrag/pesten niet voor elke ouder bekend/duidelijk was. Vandaar dat we dit punt destijds ook geformuleerd hebben om in deze rubriek te behandelen.

Sociaal veiligheidsbeleid

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door  handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

In onze visie hebben wij omschreven dat we het belangrijk vinden dat kinderen zich prettig, veilig en vertrouwd voelen en dat zij vorm en inhoud kunnen geven aan hun basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie). Kinderen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat zij zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.

Ouders kunnen van ons verwachten dat wij een goed pedagogisch klimaat creëren en veel aandacht besteden aan het welbevinden van onze kinderen. Zo wordt er in alle groepen Rots en Watertraining gegeven. Deze training richt zich onder andere op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. Ook wordt er door middel van de methode Taakspel vanaf groep 3 aandacht besteed aan een positief werkklimaat. Daarnaast voeren we ook het zogenaamde 6 weken plan uit rondom de groepsvorming, zodat de verschillende fases van groepsvorming goed doorlopen worden. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze fases bij wisseling ook na (lange) vakanties en verandering van leerlingen in een groep steeds opnieuw plaatsvinden.

IKC afspraken
Op teamniveau wordt regelmatig aandacht besteed aan en afspraken gemaakt over het pedagogisch klimaat bij ons op school. Naar de kinderen toe vertalen we dat in onze houding en het hanteren van duidelijke afspraken door de hele school heen.

Deze schoolafspraken luiden als volgt:

• Zeg ik stop, hou dan op

• In de klas en in de hal, zachtjes praten overal

• Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen

• Gaat de bel, dan stopt het spel.
Onze afspraken over omgaan met elkaar zijn als volgt:

• We zijn aardig voor elkaar

• We luisteren naar elkaar

• We spelen samen

• We helpen elkaar

  • We zijn zuinig op elkaars spullen
  • We praten met elkaar als er iets is.

Deze afspraken komen gedurende het hele schooljaar in een cyclus van 10 weken aan bod. Ouders/verzorgers worden door middel van de tweewekelijkse nieuwsbrief steeds ingelicht over de afspraken die centraal staan in die twee weken.

Sociaal emotionele ontwikkeling volgen
We volgen onze leerlingen op sociaal emotioneel gebied natuurlijk ook. In elke groep wordt een sociogram gemaakt om relaties in samenwerking en vriendschap in beeld te brengen. Ook wordt er vanaf groep 6 een geanonimiseerde vragenlijst afgenomen rondom sociale veiligheid, zodat we in beeld hebben of er sprake is van een sociaal veilig klimaat. Wanneer er groepen zijn waar we meer te doen hebben, wordt hiervoor ook een plan voor gemaakt (groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling).

Alle bovenstaande acties zijn erop gericht om preventief en pro-actief te zijn en grensoverschrijdend gedrag en pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Natuurlijk hebben we ook een protocol rondom grensoverschrijdend gedrag/ pesten. Dit protocol is opgenomen  in ons sociaal veiligheidsbeleid en wordt jaarlijks met onze collega’s besproken. U vindt het protocol op onze website. U kunt het bekijken door op de onderstaande link te klikken.

Ook kunt u ons sociaal veiligheidsbeleid bekijken op onze website: https://www.ikc-debrug.nl/sociale-veiligheid/

Tot slot. Ook sociale veiligheid voor onze leerlingen maak je samen met ouders/verzorgers. We vinden het van belang om juist ook hierover korte lijntjes met elkaar te onderhouden.

1.5: 
Van beleid naar praktijk: De Overdracht

De overdracht; hoe werkt dat?  

Uw kind is net na de vakantie weer gestart. Misschien in een nieuwe groep of voor het eerst op school. Om die start fijn te laten verlopen, maken we gebruik van een overdracht. We vertellen u hier hoe die overdracht eruit ziet en welke vormen er zijn.  

Starten in groep 1 

Wanneer een kind voor het eerst op school komt, vindt er met ouders altijd een intake plaats. Hierin draagt u als ouder alle belangrijke informatie over uw kind over aan de leerkracht. Wanneer een kind op een kinderdagverblijf is geweest, worden gegevens over de ontwikkeling ook overgedragen aan school, altijd na toestemming van de ouder. In de onderbouw werken wij met de ontwikkelingslijnen van KIJK. Wanneer de kinderopvang hetzelfde systeem gebruikt, worden de gegevens ook digitaal gedeeld met school om zo de ontwikkeling zonder onderbrekingen te kunnen volgen.  

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat we de kinderen graag ondersteunen waar dit nodig is, oa door hulp, door herhaling, nabijheid of bv uitdaging. Om goed af te kunnen stemmen op de kinderen is het voor leerkrachten belangrijk te weten wat een kind nodig heeft op school.  

Vaak delen we deze informatie schriftelijk. Soms maken we gebruik van een warme overdracht, dit betekent dat ouders, leerkracht en pedagogisch medewerker elkaar ontmoeten en samen de ontwikkeling van het kind bespreken voordat het kind start in groep 1.  

Starten in een nieuwe groep 

Na de vakantie komt een kind vaak bij een nieuwe leerkracht in de groep. De oude leerkracht weet na een jaar goed hoe het kind zich ontwikkelt, hoe het kind leert en welke aanpak goed werkt. Ook weet de leerkracht hoe de dynamiek in de groep is geweest, wat de groep fijn vindt in werk en spel. Deze informatie wordt met de volgende leerkracht gedeeld. Dit gebeurt eerst schriftelijk. Dit gaat dan bijvoorbeeld over extra uitleg bij rekenen of taal, wie heeft er allergieën, wie kan na een korte uitleg zelfstandig aan het werk, bij wie is gehoor of zicht een aandachtspunt, wie heeft logopedie, welke leerling heeft begeleiding nodig bij het buiten spelen, is er een lopend of afgerond onderzoek bij dit kind, wie heeft een overlijden meegemaakt met veel impact op kind of gezin. Dus het gaat over leren, ontwikkeling en welbevinden.  

Daarna maken de leerkrachten een afspraak, waarin de ontvangende leerkracht verdiepingsvragen stelt over de nieuwe klas en er doorgepraat kan worden. Dit allemaal voordat het nieuwe jaar start.  

Soms is het fijn, wanneer een kind heel specifieke behoeften heeft, om ook een warme overdracht met de ouders erbij te plannen. Dit gesprek vindt plaats aan het eind van het schooljaar of in de eerste weken. Dit helpt om op school zo goed mogelijk af te stemmen op het kind. Ook het kennismakingsgesprek. waar u als ouders allemaal voor uitgenodigd wordt, draagt bij aan een goede overdracht en start van uw kind in de nieuwe klas.  

Naar het voortgezet onderwijs 

Wanneer uw kind de overstap maakt naar het voortgezet onderwijs vindt de overdracht plaats via een onderwijskundig rapport. 
Dit rapport wordt door de leerkrachten van groep 8 ingevuld en vervolgens met de ouders gedeeld. 

Tijdens het definitieve adviesgesprek wordt het onderwijskundig rapport besproken en in samenspraak aangepast. Vervolgens zetten de ouders, de leerling en de leerkrachten een handtekening op het toestemmingsformulier om alle informatie met de nieuwe school te delen. 

 Op het onderwijskundig rapport is het ook mogelijk om aan te geven of er behoefte is aan een warme overdracht. Bij het voortgezet onderwijs houdt dit in dat de leerkracht(en) van groep 8 voor de herfstvakantie een gesprek hebben met de mentor(en) van de leerling om samen te bespreken hoe de start is geweest en de vragen van de mentor(en) te bespreken die er wellicht na een aantal weken zijn.