Van beleid naar praktijk

Naar aanleiding van de ouderpanelgesprekken die we in 2019 hebben georganiseerd zijn er een aantal communicatiepunten geformuleerd die we middels deze rubriek in onze nieuwsbrieven aan de orde zullen stellen. Hieronder staan de uitwerkingen die we inmiddels hebben gemaakt van deze communicatiepunten handig op een rijtje (1.4-1.5-1.6 worden gedurende het schooljaar 2021-2022 geplaatst in de nieuwsbrief):

1.1.   3+ arrangement dat wij onze oudste peuters aanbieden om alvast te kunnen wennen aan de basisschool. Van dit arrangement zijn nog niet alle ouders op de hoogte.

1.2.   De ontwikkelingsgerichte werkwijze vanuit de onderbouwgroepen hebben wij deels doorgetrokken naar groep 3. Door middel van ‘Spel in hoeken’ gekoppeld aan een thema wordt er ook in groep 3 nog steeds op verschillende momenten geleerd. Dit is niet voor alle ouders duidelijk blijkt uit de panelgesprekken. De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt met bovenstaande werkwijze geleidelijker en beter.

1.3.   De zorg binnen ons IKC. Hoe is die georganiseerd/geregeld. Wat is een IB-er en wat doet zij op school? Enz.

1.4.   Het pestprotocol is niet voor elke ouder bekend/duidelijk. Hierin kan een combinatie gemaakt worden met het bestaande veiligheidsbeleid.

1.5.   De diverse citotoetsen en scores die gehanteerd worden binnen ons IKC.

1.6.   Overdrachten; hoe ziet een overdracht eruit, wat bespreken we tijdens zo’n overdracht.

1.1

Van beleid naar praktijk: Het 3+ arrangement

Deze keer kunt u lezen over het 3+ arrangement wat we voor onze jongste kinderen ontwikkeld hebben, om de aansluiting van peutergroep naar basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

 3+ arrangement
Het 3+ arrangement wordt georganiseerd op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
De kinderen die gedurende deze middagen in de peutergroep zijn én 3 jaar of ouder (en daaraan toe zijn), gaan kennismaken binnen de basisschool. Zij komen van 13:15 tot 13:45 werken en spelen in een kleutergroep.

De peuters kiezen iets waar de kleuters op dat moment ook mee aan het spelen zijn in de klas.

Zo maken zij al kennis met hoe het gaat in een groep. Tijdens dit moment kunnen er juist ook kleuters kiezen (via het kies en planbord) voor een speelactiviteit in de peu-tergroep. Een mooie manier om uit te wisselen dus!

1.2

 Van beleid naar praktijk: ‘Spel in de hoeken peuters t/m 3’

In de peutergroep en kleutergroepen wordt gewerkt volgens het concept basis-ontwikkeling. Bij basisontwikkeling staat de ontwikkeling van het kind centraal. De rol van de leerkracht is hierbij het goed observeren van de kinderen en op basis van deze observaties activiteiten aan te bieden. Het doel van de leerkracht is het kind een stapje verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling. Wij noemen dat in vaktermen ook wel ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ stimuleren. Dat werkt in de praktijk als volgt.

Binnen ons IKC werken de peutergroep, groep 1/2 en groep 3 over hetzelfde thema. In de groepen 1/2 werken wij met hoeken op het leerplein.

Tijdens de werkles kunnen de kinderen uit de kleutergroep in deze hoeken spelen.

De hoeken worden door de leerkrachten bedacht aan de hand van een thema,

hier worden bijbehorende doelen aan gekoppeld. Groep 3 werkt ook over dit thema in de middag. Wij gaan dan ook spelen en werken op het leerplein. Zo kunnen de kinderen het geleerde van de ochtend nog doortrekken in het spel. Dat houdt in dat wij bijvoorbeeld bij een winkel met gepast geld betalen, een verlanglijstje schrijven met woorden, een bouwwerk maken n.a.v. een platte-grond. De kinderen leren op deze manier nog steeds door spel.

1.3
Van beleid naar praktijk: De IB-ers van ons IKC
Op IKC De Brug lopen 2 Intern Begeleiders rond. Wie zijn ze en wat doen ze?

Wij zijn Hanna Christen en Marcia van Looijengoed en sinds 2 jaar de Intern Begeleiders op school. Hanna is de Intern Begeleider van de onderbouw (peuters t/m groep 4) en Marcia van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Samen zijn wij verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning en samen met de directie voor de onderwijskwaliteit. Onze school wil zo passend mogelijk onderwijs bieden aan onze leerlingen. Wij ondersteunen leerkrachten bij allerlei hulpvragen rondom leerlingondersteuning en lesgeven. Coachen en coördineren, daar zijn we vooral mee bezig. We voeren veel gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten. Om goede ondersteuning te bieden, zijn we ook regelmatig in de klassen te vinden. Daar kijken wij naar het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten en observeren we individuele leerlingen. Daarnaast spreken we elk halfjaar met de leerkracht over de groep en de leerlingen in een groepsbespreking.

Het gebeurt ook geregeld dat we kortdurend met een individueel kind werken, zo krijgen we een beter beeld van de onderwijsbehoefte van deze leerling en helpen we dit te vertalen naar het dagelijks handelen in de klas. Dit kan gaan om een cognitieve hulpvraag, maar vaker nog om een vraag op sociaal emotioneel gebied of over de werkaanpak.

Het kan ook zo zijn dat er een advies komt om een orthopedagoog mee te laten kijken of extern onderzoek te laten uitvoeren. We overleggen altijd eerst met ouders en vragen altijd toestemming voordat we deze stap zetten.

Om goed zicht te houden op de kwaliteit van ons onderwijs worden er observaties gedaan en toetsen afgenomen. Wij, als IB-ers, houden hierbij het zicht op de resultaten van de school en de afzonderlijke groepen. Samen met de leerkrachten maken we eerst een analyse en daarna maken we plannen om een leerling of groep extra te ondersteunen, wanneer dit nodig is. Elke groep werkt met een zorgrooster waarin precies staat welke groepjes of leerlingen extra ondersteuning krijgen en op welk moment. Die extra hulp wordt geboden door de leerkracht of de onderwijsassistent.

Ook kan het zijn dat we een bepaald vakgebied of onderwerp in de hele school willen ontwikkelen. We halen dan kennis en kunde de school in om onszelf verder te ontwikkelen, bv via een collega met bepaalde expertise, via vakliteratuur of via trainers.

Zoals u leest een heel afwisselende taak binnen de school die wij met veel plezier doen!

hannamarcia