Samenwerking met ouders

Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Ouders zijn voor ons partners in de opvoeding. Het gaat immers om de ontwikkeling van hun kinderen. Als ouder kunt u er vanuit gaan dat afspraken worden nagekomen en dat er verantwoord les wordt gegeven. Daar mag u ons ook op aanspreken. Ouders hebben echter ook verantwoordelijkheden voor het goed laten lopen van het schoolgebeuren. Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is en niet onnodig verzuimt. Daarnaast verwachten wij dat u ons ondersteunt en u uw kind helpt zich te houden aan de afspraken die binnen ons IKC gelden.

Het is voor ieder kind belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van wat er op ons IKC gebeurt en waar hun kind mee bezig is. Wij zoeken continu naar mogelijkheden en nieuwe wegen om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Nieuwe media biedt nieuwe mogelijkheden, waar wij graag gebruik van maken. Zo gebruiken we de Klasbord app. Met deze app kunt u als ouder/verzorger de groep van uw zoon of dochter volgen. Op klasbord worden berichtjes geplaatst en foto’s gedeeld met alleen de ouders/verzorgers van deze groep. Erg leuk en wel zo veilig!

Binnen ons IKC zijn er verder diverse activiteiten waarbij ouderhulp onontbeerlijk is. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders een ouderhulp formulier waarop aangegeven kan worden bij welke activiteit gedurende het betreffende schooljaar een ouder kan helpen/ondersteunen.

Oudervereniging, Activiteitencommissie & Medezeggenschapsraad

Binnen het onderwijs werken we met een oudervereniging en activiteitencommissie voor de diverse geplande feesten/vieringen. Op de pagina ‘Oudervereniging-activiteitencommissie’ kunt u de huidige samenstelling terugvinden. De Medezeggenschapsraad van Basisschool De Brug is een inspraakorgaan voor ouders en onderwijzend personeel. Op de pagina ‘Medezeggenschapsraad’ stellen zij zich verder aan u voor.

Wetgeving

In de wet heeft een IKC te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet Primair Onderwijs en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang. We zijn aan het onderzoeken hoe we inspraak en ouderhulp in de toekomst IKC breed (onderwijs en kinderopvang samen) kunnen invoeren. Dit is nog in ontwikkeling!