Goed omgaan met elkaar

‘Goed omgaan met elkaar’ vinden wij op ons IKC heel belangrijk. We willen onze kinderen dan ook een vertrouwde en veilige omgeving bieden waarin wij met elkaar werken aan: samen spelen en samenwerken, vertrouwen hebben in jezelf en in elkaar, elkaar respecteren, opkomen voor jezelf zonder daarbij een ander te kwetsen, kennen van en omgaan met gevoelens van jezelf en anderen.

Om ervoor te kunnen zorgen dat de leerlingen in een rustige, prettige omgeving kunnen leren, gebruiken wij op school, naast de 'Rots & Watertraining' die door onze gedragsspecialist wordt gegeven, vanaf groep 4 de methode 'Taakspel'.
Taakspel is een instrument voor de hele groep om het taakgerichte gedrag van de hele groep te doen toenemen, het regelovertredend gedrag te laten afnemen en het nog rustiger en gezelliger te laten worden in de klas. Wanneer kinderen leren zich beter aan klassenregels te houden, neemt onrustig, storend en eventueel aanwezig agressief gedrag af. Dit leidt tot een positief onderwijsklimaat waarin zowel kinderen als leerkrachten zich prettig voelen.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen de afspraken over omgaan met elkaar en de schoolregels makkelijk te kunnen onthouden, zijn ze kort geformuleerd:
-We zijn aardig voor elkaar
-We luisteren naar elkaar
-We spelen samen
-We helpen elkaar
-We zijn zuinig op elkaars spullen
-We praten met elkaar als er iets is
-Zeg ik stop, hou dan op
-In de klas, in de hal, zachtjes praten overal
-Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen
-Gaat de bel, dan stopt het spel

Deze afspraken hebben in alle klassen en hallen duidelijk zichtbaar een plekje gekregen. Iedere week wordt binnen de groep aan twee regels aandacht besteed. Welke regels aan de beurt zijn wordt via de tweewekelijkse nieuwsbrief ook aan de ouders/verzorgers gecommuniceerd.

Op onze school hebben we een veiligheidsplan, waarin onder andere ook het pestprotocol is opgenomen. Het spreekt vanzelf dat we door de inzet van de ‘Rots en Watertraining’, ‘Taakspel’, een goed pedagogisch klimaat én de bovenstaande schoolregels, zoveel mogelijk proberen pestgedrag te voorkomen.