Extra zorg voor leerlingen die wat moeilijker leren

We streven ernaar kinderen die wat moeite hebben met een of meerdere vakgebieden extra te begeleiden in hun eigen groep door de eigen groepsleerkracht. Tijdens de inloop of het zelfstandig werken van de groep, helpt de leerkracht aan de instructietafel met extra uitleg, hulp en oefening deze leerlingen op weg. Doel is om deze leerlingen zo lang mogelijk binnen het basisprogramma te houden op de diverse vak/vormingsgebieden. Wanneer dat om wat voor een reden dan ook niet goed genoeg lukt, overlegt de leerkracht met de intern begeleider over te nemen vervolgstappen. Dat kan bijvoorbeeld een observatie of onderzoek zijn door de internbegeleider, ook kan een leerling besproken worden in het zogenaamde ondersteuningsteam. Dat is een team van diverse professionals (IB-er, directeur, maatschappelijk werker, orthopedagoog en groepsleerkracht) die samen met u als ouder/verzorger bekijkt welke stappen gezet kunnen worden. Het is mogelijk dat een leerling meer zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht op dat moment bieden kan. We bekijken op zo'n moment samen wat nodig is.

Soms vragen we van ouders/verzorgers om met hun kind te oefenen. Ook kan een kind langer de tijd worden gegeven om zich de leerstof eigen te maken. We spreken dan van verlengde leertijd. Een kind kan dan in sommige gevallen twee jaar in dezelfde groep blijven met voor bepaalde leerstofonderdelen een aangepast programma op eigen niveau en tempo. Voor sommige kinderen is het nodig de onderwijsdoelen aan te passen, die kinderen ontvangen een zogenaamd ontwikkelperspectief waarin duidelijk omschreven staat naar welk aangepast doel bij een bepaald vakgebied gestreeft wordt. We houden daarbij goed in de gaten dat ze binnen hun mogelijkheden voldoende vooruit blijven gaan.Op welke manier er ook hulp nodig is, we bespreken dat altijd vooraf met de ouders/verzorgers.

Extra zorg voor leerlingen die wat makkelijker leren

Ook leerlingen die snel en makkelijk leren, krijgen op ons IKC speciale aandacht. Aan deze leerlingen stelt de leerkracht hogere eisen. We geven hen verdiepingsopdrachten bij de lesstof die in de groep aan de orde is, andere opdrachten voor het opdoen van een bredere kennis of de gelegenheid. Er bestaat in sommige gevallen ook de mogelijkheid de leerling een klas te laten overslaan; we spreken dan van versnelde leertijd. De intern begeleider van ons IKC is bij het samenstellen van het aangepaste programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen nadrukkelijk betrokken. Uiteraard wordt de extra zorg voor deze leerlingen in overleg met ouders bepaald.

Leerlingen met een handicap

Aangezien we binnen onze school ruimte willen bieden aan ieder kind, houdt dat in dat we ook ruimte willen bieden aan leerlingen met een specifieke handicap. Wanneer een dergelijke leerling wordt aangemeld, wegen wij, alvorens een beslissing te nemen over aanname, het individuele belang van dat kind af tegen het belang van de groep. Er kan immers een verschil zitten tussen hetgeen past bij de ontwikkelmogelijkheden van een leerling en de mogelijkheden van ons IKC. Hieronder geven wij aan waar grenzen liggen van wat wij als IKC aankunnen. Die grens is bereikt wanneer:
-De handicap van een leerling zodanig ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt dat de rust en veiligheid in de groep verstoord wordt en het daardoor niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs voor de gehele groep te bieden.;
-Wanneer een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor het onderwijs aan die leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen;
-Wanneer het onderwijs aan de leerling met een handicap zodanig beslag legt op de leerkracht dat daardoor onvoldoende tijd en aandacht voor de andere leerlingen overblijft.

Uitgangspunt is dus dat we onderwijs willen bieden aan kinderen met een specifieke zorg/handicap. We zoeken naar mogelijkheden, maar zullen soms ook grenzen aan zorg/mogelijkheden moeten aangeven. Dit is altijd maatwerk en per situatie/leerling verschillend.